کلید......

  سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن.
خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از آن حذر کن.
ناپایدارترین کلمه "خشم" است...آن را فرو ببر.
بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن.
با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز.
پوچ ترین کلمه "طمع"است... آن را بکش.
سازنده ترین کلمه "صبر"است... برای داشتنش دعا کن.
روشن ترین کلمه "امید" است... به آن امیدوار باش.
ضعیف ترین کلمه "حسرت"است... آن را نخور.
تواناترین کلمه "دانش"است... آن را فراگیر.
محکم ترین کلمه "پشتکار"است...آن را داشته باش.
سمی ترین کلمه "غرور"است... بشکنش.
سست ترین کلمه "شانس"است... به امید آن نباش.
لطیف ترین کلمه "لبخند"است...آن را حفظ کن.
حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت"است... از آن فاصله بگیر.
ضروری ترین کلمه "تفاهم"است... آن را ایجاد کن.
و هدفمند ترین کلمه موفقیت است

/ 2 نظر / 185 بازدید

با نشاط ترین کلمه کار است ...بسیار موافقمفاصلا شفا بخش ترین کلمه کار است. مدل نوشتن این 3 پست آخر عالی بود.

سلام چرا دیگه پست جدید نمیزاری!!!!!!!!!!!موقع درس و دانشگاه مطلب جدید میزاشتی اما الان هیچی به هیچی!!!!!!!!!!!!!!!